Hướng dẫn giải bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ cùng muối. Phản ứng thảo luận ion vào dung dịch các chất điện li sgk hóa học 11. Nội dung bài xích Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 22 23 sgk chất hóa học 11 bao gồm đầy đủ phần định hướng và bài tập, đi kèm theo công thức, phương trình hóa học, chuyên đề… có trong SGK để giúp đỡ các em học viên học tốt môn chất hóa học 11, ôn thi giỏi nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 trang 22

I – KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1. Thuyết axit – bazơ của A-rê-ni-út.

– Axit là chất khi tan trong nước phân li ra ion H+.

– Bazơ là phần nhiều chất khi tan nội địa phân li ra ion OH–

– Hiđroxit lưỡng tính khi tan trong nước vừa hoàn toàn có thể phân li như axit vừa phân li như bazơ.

– hầu hết các muối khi tan trong nước, điện li trọn vẹn ra cation kim một số loại (hoặc cation NH4+) với anion gốc axit.

Nếu gốc axit còn đựng hiđro bao gồm tính axit, thì gốc đó điện li yếu ớt ra cation H+ và anion nơi bắt đầu axit.

2. Tích số ion của nước là KH2O = =10-14 M (đo ngơi nghỉ 25oC). Nó là hằng số vào nước cũng tương tự trong hỗn hợp loãng của các chất không giống nhau.

3. Giá trị với pH đặc thù cho các môi trường xung quanh :

Môi trường trung tính : = 10-7 M tốt pH = 7,0

Môi trường axit : > 10-7 M xuất xắc pH +> -7 M tốt pH > 7,0

4. phản nghịch ứng điều đình ion trong dung dịch những chất điện li chỉ xảy ra khi có tối thiểu một trong những điều khiếu nại sau :

a) tạo nên thành chất kết tủa.

b) chế tác thành chất điện li yếu.

c) tạo ra thành chất khí.

5. Phương trình ion rút gọn mang đến biết bản chất của bội nghịch ứng vào dung dịch các chất điện li. Trong phương trình ion rút gọn gàng của bội nghịch ứng, tín đồ ta lược vứt những ion không tham gia phản ứng. Còn phần lớn chất kết tủa, năng lượng điện li yếu, hóa học khí được giữ nguyên dưới dạng phân tử.

*

II – BÀI TẬP

Dưới đấy là phần gợi ý Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 22 23 sgk chất hóa học 11 vừa đủ và gọn nhẹ nhất. Nội dung chi tiết bài giải các bài tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 22 hóa 11

Viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Bài giải:

✔ K2S → 2K+ + S2-

✔ Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

✔ NaH2PO4 → Na+ + H2PO4–

H2PO4– ⇆ H+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

✔ Pb(OH)2 ⇆ Pb2+ + 2OH– (phân li thứ hạng bazơ)

Hoặc: H2PbO2 ⇆ 2H+ + PbO22- (phân li phong cách axit)

✔ HBrO ⇆ H+ + BrO–

✔ HF ⇆ H+ + F–

✔ HClO4 ⇆ H+ + ClO4–

2. Giải bài bác 2 trang 22 hóa 11

Một dung dịch gồm = 0,010M. Tính và pH của dung dịch. Môi trường của dung chất dịch này là axit, trung tính tốt kiềm ? Hãy cho thấy màu của quỳ tím trong hỗn hợp này.

Bài giải:

Ta có: = 1,0.10-2 M

= $frac1,0.10^-14$ = $frac1,0.10^-141,0.10^-2$ = 1,0.10-12 M

→ pH = -log = -log(1,0.10-2) = 2

Vậy dung chất dịch này là axit, quỳ tím vào dung dịch này còn có màu đỏ.

3. Giải bài xích 3 trang 22 hóa 11

Một dung dịch bao gồm pH = 9,0. Tính độ đậm đặc mol của H+ và OH– trong dung dịch? Hãy cho thấy thêm màu của phenolphtalein trong dung dịch này?

Bài giải:

Ta có: pH = 9,0 ≥ = 10-9

= $frac1,0.10^-14$ = $frac1,0.10^-141,0.10^-9$ = 1,0.10-5 M

Cho phenolphtalein trong dung chất dịch này sẽ thấy phenolphtalein đưa thành màu hồng (khi pH ≥ 8,3 phenolphtalein đổi màu)

4. Giải bài xích 4 trang 22 hóa 11

Viết các phương trình phân tử với ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xẩy ra trong hỗn hợp giữa các cặp hóa học sau:

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCl

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3+ NaCl

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Bài giải:

Phương trình:

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2 → 2NaNO3 + CaCO3

Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

b) FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

Fe2+ + 2OH– → Fe(OH)2↓

c) NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

HCO3– + H+ → CO2 ↑ + H2O

d) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3– + OH– → H2O + CO32-

e) K2CO3 + NaCl → ko phản ứng

g) Pb(OH)2 + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + 2H2O

Pb(OH)2(r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) Pb(OH)2 + 2NaOH → Na2PbO2 + 2H2O

Pb(OH)2(r) + 2OH– → PbO22- + 2H2O

i) CuSO4 + Na2S → CuS + Na2SO4

Cu2+ + S2– → CuS↓.

5. Giải bài bác 5 trang 23 hóa 11

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li chỉ xẩy ra khi

A. Những chất phản nghịch ứng nên là rất nhiều chất dễ tan.

B. Các chất phản ứng yêu cầu là phần đông chất năng lượng điện li mạnh.

C. Một số trong những ion vào dung dịch phối kết hợp được cùng nhau làm sút nồng độ ion của chúng

D. Làm phản ứng không hẳn là thuận nghịch.

Bài giải:

Phản ứng thương lượng ion trong dung dịch chỉ xảy ra khi một vài ion vào dung dịch phối kết hợp được cùng nhau làm bớt nồng độ ion của chúng.

⇒ Đáp án C.

6. Giải bài xích 6 trang 23 hóa 11

Kết tủa CdS (hình 1,7a) được chế tạo ra thành bởi dung dịch các cặp chất nào dưới đây:

A. CdCl2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Bài giải:

Ta có:

Cd(NO3)2 + H2S → CdS↓ + 2HNO3

⇒ Đáp án B.

Xem thêm: Bài Tập 1,2,3,4 Trang 32 Toán Lớp 5 Bài Luyện Tập Chung Trang 32 Sgk Toán 5

7. Giải bài 7 trang 23 hóa 11

Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử cùng ion rút gọn) của bội phản ứng thương lượng ion trong dung dịch chế tạo thành từng chất kết tủa sau:Cr(OH)3 ; Al(OH)3; Ni(OH)2 (hình 1.7 b, c, d).

Bài giải:

Phương trình:

✔ CrCl3 + 3NaOH (đủ) → Cr(OH)3 ↓ + 3 NaCl

Cr3+ + 3OH– → Cr(OH)3 ↓

✔ AlCl3 + 3NaOH (đủ) Al(OH)3 ↓ + 3 NaCl

Al3+ + 3OH– → Al(OH)3 ↓

Hoặc: AlCl3 + 3NH3 (dư) + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

Al3+ + 3NH3 (dư) + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4+

✔ Ni(NO3)2 + 2NaOH → Ni(OH)2 ↓ + 2NaNO3

Ni2+ + 2OH– → Ni(OH)2 ↓

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đây là phần chỉ dẫn Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 22 23 sgk hóa học 11 đầy đủ, ngắn gọn và dễ dàng nắm bắt nhất. Chúc chúng ta làm bài bác môn hóa học 11 xuất sắc nhất!