Bài bao gồm đáp án. Bộ bài bác tập trắc nghiệm chất hóa học 11 chương 2: Nito- Photpho (P1). Học sinh luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài bác trắc nghiệm, bao gồm phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.


Câu 1:Nitơ biểu đạt tính khử trong phản ứng với hóa học nào dưới đây ?

A. H2.B. O2.C. Mg.D. Al.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm chương nito photpho có đáp án

Câu 2: cộng hóa trị của Nito vào hợp chất nào sau đấy là lớn nhất?

A. NCl$_3$B. NOC. NH$_3$D. Cả A cùng B

Câu 3:Để bóc riêng NH3ra khỏi lếu láo hợp bao gồm N2, H2, NH3trong công nghiệp người ta đã

A. Cho tất cả hổn hợp qua nước vôi vào dư.B. Cho tất cả hổn hợp qua bột CuO nung nóng.C. Nén và làm lạnh tất cả hổn hợp để hòa lỏng NH3.D. Cho tất cả hổn hợp qua dung dịch H2SO4đặc.

Câu 4:Chỉ thực hiện dung dịch HNO3loãng, rất có thể nhận biết được từng nào chất rắn riêng biệt sau : MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3?

A. 1.B. 2.C. 3.D. 4.

Câu 5:Trong công nghiệp, photpho được pha trộn từ phản bội ứng nung láo lếu hợp những chất nào dưới đây ?

A. Quặng photphorit, đá xà vân và than cốcB. Quặng photphorit, cat và than cốcC. Diêm tiêu, than gỗ với lưu huỳnhD. Cat trắng, đá vôi và sođa

Câu 6:Thành phần thiết yếu của quặng photphorit là

A. CaPHO4B. NH4H2PO4.C. Ca(H2PO4)2.D. Ca3(PO4)2.

Câu 7:Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

A. Supephotphat kép ráng độ bồi bổ thấp hơn supephotphat đơn.B. Nitơ cùng photpho là hai nguyên tố không thể không có cho sự sống.C. Tất cả các muối hạt nitrat hầu hết bị sức nóng phân hủy.D. Tất cả các muối đihiđrophotphat đều rễ chảy trong nước.

Câu 8:Cho 2 muối bột X, Y thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại sau:

X + Y → không xảy ra phản ứng.X + Cu → không xảy ra phản ứng.Y + Cu → không xẩy ra phản ứng.X +Y + Cu → xảy ra phản ứng.

X với Y là

A. Mg(NO3)2và KNO3B. Fe(NO3)3và NaHSO4.C. NaNO3và NaHCO3D. NaNO3và NaHSO4.

Câu 9:Cho Cu với dung dịch H2SO4loãng chức năng với chất X (một nhiều loại phân bón hóa học), thấy bay ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Còn mặt khác khí X tác dụng với dung dịch NaOH thì có mùi khai thoát ra. Hóa học X là

*

A. Amophot.B. Amoni nitrat.C. Urê.D. Natri nitrat.

Câu 10:Dãy nào tiếp sau đây gồm các chất cơ mà nguyên tố nitơ có chức năng vừa biểu đạt tính oxi hóa vừa tính khử khi gia nhập phản ứng hóa học?

A. NH3, N2O5, N2, NO2B. NH3, NO, HNO3, N2O5C. N2, NO, NO2, N2O5D. NO2, N2, NO, N2O3

Câu 11:Cho khí NH3dư đi lỏng lẻo vào dung dịch X (chứa hỗn hợp CuCl2, FeCl3, AlCl3) chiếm được kết tủa Y. Nung kết tủa Y ta được hóa học rắn Z, rồi cho luồng khí NH3dư đi thảnh thơi qua Z nung nóng thu được chất rắn R. Trong R chứa:

A. Cu, Al, FeB. Al2O3và Fe2O3C. Fe D. Al2O3và Fe

Câu 12:Muối X là thích hợp chất đựng nguyên tố N. X có các phản ứng sau:

X+ NaOH→Y + Z+ A

X → T+ A

X tất yêu là hóa học nào bên dưới đây?

A. NH4NO3 B. NH4Cl C. NH4HCO3 D. (NH4)2HPO4

Câu 13:Để điều chế ra 2 lít NH3từ N2và H2với công suất 25% thì cần thể tích N2ở cùng điều kiện là:

A. 8 lít B. 4 lítC. 2 lítD. 1 lít

Câu 14: Supephotphat đối kháng được sản xuất xuất phát từ một loại quặng chứa:

73% Ca$_3$(PO$_4)_2$; 26% CaCO$_3$ và 1% SiO$_2$.

Tỉ lệ phần trăm của P$_2$O$_5$ vào supephotphat 1-1 là mang đến trên có giá trị là:

A. 26,75%B. 20,35%C. 20,5%D. 21,64%

Câu 15:Có những nhận định sau về muối bột amoni:

Tất cả muối amoni đầy đủ tan trong nước;Các muối amoni phần lớn là hóa học điện li mạnh, phân li hoàn toàn tạo ra ion NH4+ có môi trường bazơ;Muối amoni phần lớn phản ứng với dd kiềm hóa giải khí amoniac;Muối amoni kém bền so với nhiệt.

Nhóm gồm các nhận định đúng :

A. 1, 2, 3 B. 1, 2, 4 C. 1, 3, 4 D. 2, 3, 4

Câu 16:Nhúng thanh Al vào dung dịch HNO3loãng, ko thấy có khí bay ra. Kết luận nào sao đó là đúng:

A. Al không phản ứng cùng với ddHNO3loãngB. Al bị thụ động hóa trong ddHNO3loãngC. Al phản nghịch ứng vớiHNO3tạo ra muối bột amoniD. Cả A với B phần đa đúng

Câu 17:Để nhận thấy ion NO3$^-$thường dùng thuốc thử là Cu cùng dung dịch H2SO4loãng do vì:

A. Tạo nên khí tất cả màu nâu. B. Tạo nên dung dịch tất cả màu vàng.C. Tạo thành kết tủa color vàng. D. Tạo ra khí ko màu hoá nâu trong ko khí.

Xem thêm: Giới Thiệu Ngôi Nhà Bằng Tiếng Anh Mới Nhất, Cách Miêu Tả Ngôi Nhà Bằng Tiếng Anh

Câu 18:Nhiệt phân Fe(NO3)2trong bình kín, không đựng không khí thu được

A. FeO, NO2, O2B. Fe(NO2)2, O2C. Fe2O3, NO2, O2D. Fe, NO2, O2

Câu 19:Hoá chất để phân biệt ba dd riêng rẽ biệt: HCl, HNO3, H2SO4:


A. Dùng giấy quỳ tím, dd bazơ, B. Cần sử dụng muối tan Ba$^2+$, Cu kim loại,C. Cần sử dụng dd muối hạt tan của Ag$^+$ D. Sử dụng dd phenolphtalein, giấy quỳ tím.

Câu 20: cho các phản ứng sau:

Ca$_3$(PO$_4)_2$ + 3H$_2$SO$_4$ đặc$ ightarrow $ 3CaSO$_4$ + 2H$_3$PO$_4$Ca$_3$(PO$_4)_2$ + 2H$_2$SO$_4$ đặc$ ightarrow $ 2CaSO$_4$+ Ca(HPO$_4)_2$Ca$_3$(PO$_4)_2$ + 4H$_3$PO$_4$ đặc$ ightarrow $ 3Ca(H$_2$PO$_4)_2$Ca(OH)$_2$ + 2H$_3$PO$_4$$ ightarrow $ Ca(H$_2$PO$_4)_2$+ 2H$_2$O

Những bội nghịch ứng xảy ra trong quá trình điều chế supephotphat kép từ bỏ Ca$_3$(PO$_4)_2$ là: