Phương pháp giải những dạng bài xích tập chương Hidrocacbon không no

Với phương pháp giải những dạng bài xích tập chương Hidrocacbon không no Hoá học lớp 11 tổng hợp các dạng bài tập, bài bác tập trắc nghiệm tất cả lời giải chi tiết với đầy đủ phương pháp giải, lấy ví dụ minh họa để giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài xích tập chương Hidrocacbon không no từ kia đạt điểm cao trong bài bác thi môn Hoá học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập về anken

*

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập đặc điểm hóa học của Anken, Ankađien, Ankin

Bài 1: Theo quy tắc cộng Maccopnhicop, propen bội phản ứng với HCl, chiếm được sản phẩm đó là

A. 1-Clpropan B. propan

C. 2-Clopropan D. 1,2-điClopropan.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bài 2: chất nào dưới đây làm mất thuốc nước brom?

A. propan B. metan C. propen D. cacbonđioxit

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Anken làm mất đi màu nước brom cho nên vì thế người ta sử dụng nước brom hoặc dd brom trong CCl4 có tác dụng thuốc thử nhận biết anken

Bài 3: Hiđro hóa hoàn toàn buta-1,3-đien, chiếm được

A. butan B. isobutan

C. isopentan D. pentan

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Bài 4: lựa chọn câu vấn đáp đúng :

A. Anken là đa số hydrocacbon mà lại phân tử tất cả chứa một links đôi C=C

B. Anken là những hydrocacbon nhưng CTPT tất cả dạng CnH2n, n ≥ 2, nguyên.

C. Anken là đa số hydrocacbon ko no tất cả CTPT CnH2n, n ≥ 2, nguyên.

D. Anken là rất nhiều hydrocacbon mạch hở nhưng phân tử gồm chứa một liên kết đôi C=C

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Bài 5: Điều kiện nhằm anken tất cả đồng phân hình học?

A. mỗi ngtử cacbon ở link đôi liên kết với 1 ngtử hoặc đội ngtử như là nhau.

B. từng ngtử cacbon ở link đôi liên kết với 2 ngtử hoặc đội ngtử khác nhau.

C. mỗi ngtử cacbon ở link đôi links với 2 ngtử hoặc nhóm ngtử như thể nhau.

D. mỗi ngtử cacbon ở liên kết đôi liên kết với 1 ngtử hoặc team ngtử không giống nhau.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 6: Áp dụng phép tắc Maccopnhicop vào trường vừa lòng nào dưới đây ?

A. bội phản ứng cùng của Br2 cùng với anken đối xứng.

C. phản nghịch ứng cộng của HX vào anken đối xứng.

B. làm phản ứng trùng đúng theo của anken.

D. phản nghịch ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Bài 7: Monome của thành phầm trùng hợp có tên gọi là polipropilen (P.P) là:

A. (- CH2-CH2-)n B. (-CH2(CH3)-CH-)n

C. CH2 =CH2 D. CH2=CH-CH3

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Bài 8: kết luận nào sau đây là không đúng ?

A. Ankađien là đa số HRC ko no mạch hở, phân tử có hai links đôi C=C

B. Ankađien có công dụng cộng vừa lòng hai phân tử hiđro.

C. các hợp chất có tác dụng cộng vừa lòng hai phân tử hiđro thuộc các loại ankađien.

D. rất nhiều hiđrocacbon ko no mạch hở, phân tử tất cả hai link đôi phương pháp nhau một liên kết đơn được hotline là ankađien liên hợp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bài 9: cao su buna là thành phầm có thành phần đó là polime chiếm được từ quy trình

A. Trùng phù hợp butilen, xúc tác natri.

B. Trùng hợp buta –1,3– đien, xúc tác natri.

C. Polime hoá cao su thiên nhiên.

D. Đồng trùng vừa lòng buta –1,3– đien với natri.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 10: hóa học nào không chức năng với dung dịch AgNO3/NH3 ?

A. But-1-in B. But-2-in C. Etin D. Propin

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Akin có nối 3 đầu mạch mới chức năng với dung dịch AgNO3/NH3

Bài 11: Công thức bao quát của Anken là:

A. CnH2n+2(n ≥ 0) B.CnH2n(n ≥ 2)

C. CnH2n (n ≥ 3) D.CnH2n-6(n ≥ 6)

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 12: mang đến phản ứng thân buta-1,3-đi en cùng HBr sinh hoạt -80°C (tỉ lệ mol 1 : 1), sản phẩm chính của làm phản ứng là

A. CH3CHBrCH=CH2 B. CH3CH=CHCH2Br

C. CH2BrCH2CH=CH2 D.CH2CH=CBr CH3

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Bài 13: Số links σ trong một phân tử buta-1,2- đien là

A.8 B. 7 C. 6

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Bài 14: Trùng phù hợp eten, thành phầm thu được có kết cấu là:

A. (-CH2=CH2-)n . B. (-CH2-CH2-)n.

C. (-CH=CH-)n . D. (-CH3-CH3-)n .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 15: nhựa P.E(polietilen) được pha trộn trực tiếp từ chất nào sau đây?

A. C2H2 B. C2H4 C. C2H6 D. Ý loài kiến khác

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 16: tóm lại nào sau đó là đúng?

A. Ankađien bao gồm công thức phân tử dạng CnH2n–2.

B. các hiđrocacbon tất cả công thức phân tử dạng CnH2n–2 những thuộc loại ankađien.

C. Ankađien không có đồng phân hình học.

D. Ankađien phân tử khối bự không tác dụng với brom (trong dung dịch).

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Bài 17: mang đến phản ứng thân buta-1,3-đien với HBr sinh hoạt -80ºC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản bội ứng là

A. CH3CHBrCH=CH2. B. CH3CH=CHCH2Br.

C. CH2BrCH2CH=CH2. D. CH3CH=CBrCH3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Bài 18: kết luận nào sau đấy là không đúng ?

A. Buta–1,3–đien với đồng đẳng có công thức phân tử chung CxH2x–2 (x ≥ 3).

B. các hiđrocacbon tất cả công thức phân tử dạng CxH2x–2 với x ≥ 3 những thuộc hàng đồng đẳng của ankađien.

C. Buta–1,3–đien là một trong ankađien liên hợp.

D. Trùng hòa hợp buta–1,3–đien (có natri làm cho xúc tác) được cao su buna.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 19: Hidro hóa hoàn toàn axetilen bằng lượng dư hidro bao gồm xúc tác Ni với đun rét thu được thành phầm là?

A. Etylen B. etan C. eten D. etyl

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 20: lúc hidro hoá but-2-in bằng lượng H2 dư với xúc tác là Pd/PbCO3 cho thành phầm chính là:

A. butan B. trans-but-2-en C. Cis-but-2-en D. cả B và C

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Dạng bài bác tập Đồng phân, danh pháp của Anken, Ankađien, Ankin

A. Bài tập trường đoản cú luận

Bài 1: Viết các đồng phân cấu tạo và gọi tên anken C5H10.

Hướng dẫn:

Các đồng phân cấu trúc anken của C5H10:

CH2=CH-CH2CH2-CH3 (pent-1-en)

CH3CH=CHCH2-CH3 (pent-2-en)

CH2=CH-CH(CH3)-CH3 (3-metylbut-2-en)

CH2=C(CH2)CH2-CH3 (2-metylbut-1-en)

CH3CH=CH(CH3)-CH3 (2-metylbut-2-en)

Bài 2: cho những chất : 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4); 3-metylbut-2-en (5). Viết CTCT của những chất. Phần nhiều chất như thế nào là đồng phân của nhau ?

Hướng dẫn:

(1) CH2=C(CH2)CH2-CH3

(2) CH2=CH-C(CH3)2-CH3

(3) CH2=CH-CH(CH3)CH2-CH3

(4) CH3CH=C(CH3)CH2-CH3

(5) CH2=CH-CH(CH3)-CH3

Các chất là đồng phân của nhau là: (1) và (5); (2), (3) cùng (4) .

Bài 3: Viết các đồng phân ankađien liên hợp của C5H8? gọi tên những đồng phân.

Hướng dẫn:

Các đồng phân liên hợp của C5H8:

CH2=CH-CH=CH-CH3 (penta-1,3-đien)

CH2=C(CH3)-CH=CH2 (2-metylpenta-1,3-đien)

Bài 4: Viết CTCT của các chất sau: (1) Buta-1,3-đien, (2) isopren (3) 2,3-đimetylpenta-1,3-đien.

Hướng dẫn:

(1) CH2=CH-CH=CH2 ;

(2) CH2=C(CH3)-CH=CH2;

(3) CH2=C(CH3)-C(CH3)=CH-CH3

Bài 5: Viết những đồng phân ankin của C4H6 và call tên. Cho các đồng phân đó với nước brom dư; hiđro dư (xt theo lần lượt là Ni) với AgNO3 trong dung dịch NH3 viết PTHH xảy ra.

Hướng dẫn:

Các đồng phân ankin của C4H6 là:

CH≡C-CH2-CH3 (but-1-in); CH3-C≡C-CH3 (but-2-in)

Phương trình bội nghịch ứng:

CH≡C-CH2-CH3 + Br2 → CHBr2-CBr2-CH2-CH3

CH≡C-CH2-CH3 + H2 → CH3-CH2-CH2-CH3

CH≡C-CH2-CH3 + AgNO3 + NH3 → CAg≡C-CH2-CH3 + NH4NO3

CH3-C≡C-CH3+ Br2 → CH3-CBr2-CBr2-CH3

CH3-C≡C-CH3 + H2 → CH3-CH2-CH2-CH3

Bài 6: Viết CTCT các ankin mang tên sau: (1) iso-butylaxetilen, (2) metyl iso-propylaxetilen, (3) 3-metylpen-1-in, (4) 2,2,5,5-tetrametylhex-3-in, (5) xicl-clopropylaxetilen.

Hướng dẫn:

(1) (CH3)2-CH-CH2-C≡CH

(2) CH3-C≡C-CH(CH3)2

(3) CH≡C-CH(CH3)-CH2-CH3

(4) CH3-C(CH3)2-C≡C-C(CH3)2-CH3

(5)

*

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: tên theo danh pháp nước ngoài của hóa học (CH3)2CHCH=CHCH3 là:

A.1-Metyl-2-isopropyleten B.1,1-Đimetylbut-2-en

C. 1-Isopropylpropen D.4-Metylpent-2-en.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 2: Hợp chất C5H10 gồm bao nhiêu đồng phân anken ?

A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

Lời giải:

Đáp án: D

5 đồng phân kết cấu và 2 đồng phân cis – trans

Bài 3: Anken có đồng phân hình học ?

A.Pent-1-en. B. Pent-2-en.

C. 2-metylbut-2-en. D. 3-metylbut-1-en.

Lời giải:

Đáp án: B

CTCT: CH3CH=CHCH2-CH3

Bài 4: cho những chất sau:

(1) CH2=CHCH2CH2CH=CH2; (2) CH2=CHCH=CHCH2CH3;

(3) CH3C(CH3)=CHCH2;(4) CH2=CHCH2CH=CH2;

(5) CH3CH2CH=CHCH2CH3;(6) CH3C(CH3)=CH2;

(7) CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2; (8) CH3CH=CHCH3.

Số chất bao gồm đồng phân hình học tập là:

A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải:

Đáp án: A

2,5,7,8

Bài 5: Số đồng phân cấu trúc thuộc một số loại ankađien ứng với cách làm phân tử C5H8 là:

A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 6: Ankađien X bao gồm CTCT: CH3-CH=CH-CH(CH3)-CH=CH2. X mang tên thay cố gắng là.

A. 4-metylhexa-2,5-đien B. 3-metylhexa-1,4-đien

C. 3-metylhexa-2,4-đien D. A, B, C rất nhiều sai.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 7: Hợp hóa học CH3CH=CHC(CH3)2CH=CH2 mang tên thay vậy là:

A. 4,4-đimetylhexa-2,4-đien B. 3,3-đimetylhexa-1,4-đien

C. 3,4-đimetylhexa-1,4-đien D. 4,5-đimetylhexa-2,4-đien.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 8: Ankađien Z có tên thay thế: 2,3-đimetylpenta-1,3-đien. Vậy CTCT của Z là

A. CH2=C(CH3)-CH(CH3)-CH=CH2

B. CH2=C(CH3)-C(CH3)=CH-CH3

C. CH2=C=C(CH3)-CH(CH3)-CH2

D. CH2=C(CH3)-CH2-C(CH3)=CH2

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 9: C5H8 bao gồm số đồng phân ankin là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 10: mang đến hợp chất hữu cơ bao gồm CTCT CH≡C-CH(CH3)2 mang tên gọi là:

A. 2-metylbutin B. isopropyl axetilen C. 3-metylbut-1-in D. B hoặc C

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 11: Tên thường thì của hợp chất bao gồm công thức : CH3 – C ≡ C – CH3 là

A. đimetylaxetilen B. but -3 –in C. but -3 –en D. but-2 –in.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 12: mang lại công thức cấu tạo của hợp chất sau: CH3-C≡C-CH2-C(Cl)(CH3)-CH3?

Tên gọi đúng theo danh pháp IUPAC của hợp chất trên là:

A. 2 - clo - 2 - metylhex - 4 - in. B. 5 - clo - 5 - metylhex - 2 - in.

C. 2 - metyl - 2 - clohex - 4 - in. D. 5 - metyl - 5 - clohex - 2 - in.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 13: điện thoại tư vấn tên hiđrocacbon có công thức kết cấu sau:

*

A. 6, 7 - đimetyloct - 4 - in. B. 2 - isopropylhept - 3 - in.

C. 2, 3 - đimetyloct - 4 - in. D. 6 - isopropylhept - 4 -in.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 14: Đimetylaxetilen có tên gọi là

A. propin B. but-1-in C. but-2-in D. but-2-en

Lời giải:

Đáp án: C

Phản ứng cộng của Anken, Ankađien, Ankin

A. Phương thức giải và Ví dụ minh họa

a/ Anken

Lý thuyết và phương thức giải

*Cộng Br2: CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

- Anken : Br2 = 1 : 1 ( tỉ trọng về số mol hoặc thể tích )

- khối lượng của bình tăng thêm là cân nặng của hidrocabon ko no bị hấp thụ.

- bội nghịch ứng cùng HX của anken tuân theo luật lệ macopnhicop.

*Cộng H2: CnH2n + H2 → CnH2n + 2

- Tỉ lệ bội nghịch ứng luôn là 1:1

- khối lượng trước với sau phản bội ứng luôn bằng nhau

- Số mol sau phản ứng luôn luôn giảm ( bởi vì mất H2 ) → nH2 pư = nđ - ns

Ví dụ minh họa

Bài 1: Dẫn 3,36 lít tất cả hổn hợp X tất cả 2 anken là đồng đẳng tiếp nối vào bình nước brom dư, thấy cân nặng bình tăng thêm 7,7 gam. Kiếm tìm CTPT của 2 anken ?

Hướng dẫn:

Số mol các thành phần hỗn hợp X là: nX = 3,36/22,4 = 0,15 mol

Phương trình bội nghịch ứng:

*

Khối lượng bình brom tăng là trọng lượng của 2 anken: mX = 7,7 gam

*

Vậy CTPT của 2 anken sau đó là: C3H6 và C4H8

Bài 2: Dẫn đàng hoàng 6,72 lit (đktc) hỗn hợp X bao gồm etilen và propilen cùng dung dịch brom, dung dịch brom bị nhạt màu, và không có khí bay ra. Trọng lượng dung dịch sau phản ứng tắng 9,8 gam. Thành phần xác suất theo thể tích của etilen vào X là

Hướng dẫn:

*

Bài 3: mang lại 4,48 lit hỗn hợp X bao gồm etan, propan và propen qua hỗn hợp brom dư, thấy cân nặng bình brom tăng 4,2 gam. Lượng khí còn lại thoát ra khỏi dung dịch rước đốt cháy hoàn toàn thu được 6,48 gam nước. Tính % thể tích những chất gồm trong lếu hợp.

Hướng dẫn:

Số mol hỗn hợp X là : nX = 4,48/22,4 = 0,2 mol

Khối lượng bình brom tăng là cân nặng của propen: mpropen = 4,2 gam ⇒ npropen = 4,2/ 42 = 0,1 mol

Phương trình bội phản ứng: C3H6 + Br2 → C3H6Br2

Khí bay ra gồm: C2H6 cùng C3H8.

Phương trình bội phản ứng đốt cháy C2H6 và C3H8

C2H6 + 7/2 O2 −tº→ 2CO2 + 3H2O

C3H8 + 5O2 −tº→ 3CO2 + 4H2O

nH2O = 6,48/18=0,36 mol

Gọi số mol của etan cùng propan thứu tự là x với y mol

Ta cóx + y = 0,2 – 0,1 = 0,1 (1); 3x + 4 y = 0,36 (2)

Từ (1), (2) ⇒ x = 0,04 cùng y = 0,06.

Phần trăm thể tích mỗi khí trong láo hợp thuở đầu là:

%Vetan = 0,04/0,2.100% = 20%; %Vpropan = 0,06/0,2.100% = 30%; %Vpropen = 0,1/0,2.100% = 50%

Bài 4: hỗn hợp khí X có H2 cùng một anken có tác dụng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X đối với H2 bởi 9,1. Đun rét X bao gồm xúc tác Ni, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất đi màu nước brom; tỉ khối của Y đối với H2 bằng 13. Tìm kiếm công thức cấu tạo của anken.

Hướng dẫn:

Gọi số mol hổn đúng theo X là 1mol

Ta gồm Mtb X = 9,1. 2 = 18,2 ⇒ mX = 18,2. 1 = 18,2 g = mY

mà lại Mtb Y = 13. 2 = 26 ⇒ nY = 18,2/26= 0,7 mol

⇒ nH2 pư = 1 – 0,7 = 0,3 mol = nanken ⇒ nH2 bđ = 0,7 mol

Manken = (18,2 - 0,7.2)/0,3 = 14n ⇒ n = 4 ⇒ CTPT của anken là C4H8

Bài 5: các thành phần hỗn hợp khí X gồm H2 cùng C2H4 gồm tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được các thành phần hỗn hợp khí Y gồm tỉ khối so với He là 5. Tính hiệu suất của làm phản ứng hiđro hoá?

Hướng dẫn:

Ta tất cả : Mtb X = 4. 3,75 = 15

*

Vậy năng suất tính theo anken hoặc H2 cũng được

Giả sử: nX = 1mol ⇒ mX = 15. 1 = 15 g = mY

Mà Mtb Y = 5. 4 = trăng tròn ⇒ nY = 15/20 = 0,75 mol ⇒ nH2 pư= 1 – 0,75 = 0,25 mol

⇒ H = 0,25/0,5.100% = 50 %

b/ Akadien cùng Akin

Lý thuyết và phương thức giải

Giả sử X là lếu hợp ban sơ gồm CnH2n-2 với H2; Y là lếu hợp các chất sau p/ư

+ những phản ứng xảy ra:

CnH2n-2 + H2 → CnH2n.

CnH2n-2 + 2H2 → CnH2n+2.

+ tất cả hổn hợp Y hoàn toàn có thể có: CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2 với H2 dư

+ quan hệ nam nữ về khối lượng, ta có: mA = mB

+ tình dục về số mol, ta có: nA– nB= nH2 bội nghịch ứng

+ Đốt cháy B cũng là đốt cháy A.

Ví dụ minh họa

Bài 1: cho m gam buta-1,3-đien tác dụng vừa không còn với (m - 17,5) gam H2 thu được a gam thành phầm cộng

a. Tính cực hiếm của m ?

b. quý giá của a là bao nhiêu ?

Hướng dẫn:

CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 → CH3-CH2-CH2CH3

a. Số mol buta-1,3-đien: n1 = m/54 mol

Số mol H2 bội nghịch ứng: nH2 = (m-17,5)/2 mol

Theo phương trình phản ứng: 2n1 = nH2 ⇔ 2m/54 = (m-17,5)/2 ⇒ m = 18,9 gam

b. quý hiếm của a là:

a = m + m – 17,5 = 20,3 gam

Bài 2: Một hỗn hợp X gồm 0,12 mol C2H2 với 0,18 mol H2. Mang lại X đi qua Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. đến Y vào trong bình đựng brom dư, thấy bình brom tăng m gam với thoát ra khí Z. Đốt cháy hết Z cùng cho toàn cục sản phẩm cháy vào trong bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy có 5 gam kết tủa xuất hiện thêm và thấy trọng lượng dung dịch sút 1,36 gam. Tính quý hiếm của m ?

Hướng dẫn:

Khối lượng hỗn hợp X: mX = 0,12.26 + 0,18.2 = 3,48 g

Cho X đi qua Ni nung nóng:

Phương trình phản nghịch ứng: C2H2 + H2 → C2H4; C2H2 + 2H2 → C2H6

Hỗn thích hợp Y gồm: C2H2, C2H4, C2H6 với H2

Cho Y qua bình đựng Br2 dư tất cả C2H2, C2H4 bị duy trì lại. Các thành phần hỗn hợp Z gồm: C2H6 cùng H2

Phương trình phản nghịch ứng: C2H4 + Br2 → C2H4Br2; C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Đốt cháy Z thu được CO2 với H2O:

nCO2 = nCaCO3 = 0,05 mol.

mdd giảm = m↓ - (mH2O + mCO2) ⇒ mH2O = 5 - 1,36 – 0,05.44 = 1,44 g

Số mol H2O: nH2O = 1,44/18 = 0,08 mol ⇒ mZ = 0,08.2 + 0,05.12 = 0,76 g

Khối lượng bình brom tăng: m = mX - mZ = 3,48 – 0,76 = 2,72 g

Bài 3: các thành phần hỗn hợp X tất cả 0,15 mol CH4; 0,09 mol C2H2 và 0,2 mol H2. Nung rét X với xúc tác Ni thu được hỗn hợp Y. Mang lại Y qua hỗn hợp brom dư thu được hỗn hợp khí Z (có tỉ khối so với He là 4). Biết bình brom tăng 0,82 gam. Tính % thể tích của C2H6 trong hỗn hợp Z.

Hướng dẫn:

Nung rét X cùng với Ni thu được hỗn hợp Y gồm: C2H2, C2H4, C2H6, CH4, H2

Cho Y qua bình brom: C2H2, C2H4 bị duy trì lại. Hỗn hợp khí Z: C2H6, CH4, H2

Phương trình bội phản ứng: C2H4 + Br2 → C2H4Br2; C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Khối lượng của các thành phần hỗn hợp X: mX = 0,15.16 + 0,09.26 + 0,2.2 = 5,14 g

Khối lượng của hỗn hợp Z : mZ = 5,14 – 0,82 = 4,32 g ⇒ nZ = 4,32/16 = 0,27 mol

nH2+C2H6 = 0,27 – 0,15 = 0,12 mol

Gọi số mol của H2 cùng C2H6 theo lần lượt là: x cùng y ta có: x + y = 0,12 mol

2x + 30 y + 16.0,15 = 4,32 ⇒ x + 15 y = 0,96 ⇒ x = 0,06 và y = 0,06

% thể tích của C2H6 trong tất cả hổn hợp Z: %VC2H6 = 0,06.100%/0,27 = 22,22%

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Dẫn 0,2 mol một olefin A qua hỗn hợp brom dư, trọng lượng bình sau phản bội ứng tăng 5,6 gam.Vậy cách làm phân tử của A là:

A. C2H4 B. C3H6 C. C4H8 D. C5H10

Lời giải:

Đáp án: A

*

MX = 5,6/0,2 = 28 ⇒ n = 2

Bài 2: đến V lít một anken A sinh sống đkc qua lọ nước brom dư, tất cả 8 g Br2 sẽ phản ứng đồng thời cân nặng bình tăng 2,8g. Mặt khác khi mang lại A làm phản ứng với HBr chỉ thu được một loại sản phẩm . Giá trị của V với tên của A là:

A. 2,24 lít; propen B. 2,24 lít; etilen

C. 1,12 lít; but-1-en D. 1,12 lít; but-2-en

Lời giải:

Đáp án: D

CTPT A : CnH2n ; mãng cầu = nBr2 = 8/160 = 0,05 mol; MA = 2,8/0,05 = 56 ⇒ n = 4;

A phản nghịch ứng Br2 đến 1sản phẩm ⇒ A có kết cấu đối xứng.

Bài 3: Một các thành phần hỗn hợp X có thể tích 11,2 lít (đktc), X tất cả 2 anken đồng đẳng tiếp nối nhau. Khi mang lại X qua nước Br2 dư thấy trọng lượng bình Br2 tăng 15,4g. Xác định CTPT với số mol từng anken trong các thành phần hỗn hợp X.

A. 0,2 mol C2H4 với 0,3 mol C3H6 B. 0,2 mol C3H6 với 0,2 mol C4H8

C. 0,4 mol C2H4 và 0,1 mol C3H6 D. 0,3 mol C2H4 cùng 0,2 mol C3H6

Lời giải:

Đáp án: C

*

nX = 11,2/ 22,4 = 0,5 mol; mX = 15,4 gam

Mtb X = mX/nX = 15,4/0,5 = 30,8 ⇒ ntb = 2,2. 2

⇒ anken là: C2H4 với C3H6; nC2H4 : nC3H6 = 4:1

⇒ nC2H4 = 0,4 mol và nC3H6 = 0,1 mol

Bài 4: mang lại 10g tất cả hổn hợp khí X bao gồm etilen cùng etan qua dung dịch Br2 25% tất cả 160g dd Br2 phản bội ứng. % khối lượng của etilen trong hỗn hợp là:

A. 70% B. 30% C. 35,5% D. 64,5%

Lời giải:

Đáp án: A

nC2H4 = nBr2 = 25.160/100.160 = 0,25 mol ⇒ %mC2H4 = 0,25.28/10.100% = 70%

Bài 5: lúc cho các thành phần hỗn hợp A bao gồm anken với H2 đi qua xúc tác Ni nung nóng thu được hỗn hợp B. Điều xác định nào sau đây là đúng?

A. na B B. mãng cầu – nB = nH2 pư C. MA = MB D. mA > mB

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 6: các thành phần hỗn hợp khí X tất cả 0,3 mol H2 và 0,1 mol propen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả tỉ khối so với H2 là 16. Tính số mol H2 bội phản ứng?

A. 0,15 mol B. 0,2 mol C. 0,25 mol D. 0,3 mol

Lời giải:

Đáp án: C

mX = 0,3.2 + 0,1.42 = 4,8 g ⇒ nY = 4,8/32 = 0,15 mol; nH2 pư = 0,4 – 0,15 = 0,25 mol

Bài 7: hỗn hợp X gồm H2, C2H4 với C3H6 tất cả tỉ khối so với H2 là 9,25. Mang lại 22,4 lít X (đktc) vào bình kín đáo có sẵn một ít bột Ni. Đun nóng bình một thời gian, thu được tất cả hổn hợp khí Y có tỉ khối đối với H2 bởi 10. Toàn bô mol H2 vẫn phản ứng là

A. 0,070 mol B. 0,015 mol

C. 0,075 mol D. 0,050 mol

Lời giải:

Đáp án: C

mX = 18,5.1 = 18,5 g; nY = 18,5/20 = 0,925 mol ⇒ nH2 pư = 1 – 0,925 = 0,075 mol

Bài 8: hỗn hợp khí X bao gồm hiđro và một anken. Nung rét 24,64 lít tất cả hổn hợp X (đktc), gồm Ni có tác dụng xúc tác. Sau phản ứng thu được 25,3 gam hỗn hợp khí Y. Tỷ khối của X đối với H2 là:

A. 10,5 gam B. 11,5 gam C. 12 gam D. 12,5 gam

Lời giải:

Đáp án: B

nX = 26,64/22,4 = 1,1 mol; MX.nX = mX = mY ⇒ MX = 25,3/1,1 = 23; dX/H2 = 23/2 = 11,5

Bài 9: hỗn hợp khí A cất eilen và H2. Tỉ khối của A so với hiđro là 7,5. Dẫn A trải qua chất xuc tác Ni nung lạnh thu được hh khí B có tỉ khối so với hiđro là 9,0. Năng suất phản ứng cộng hiđro của etilen là:

A. 33,3% B. 66,7% C. 25% D. 50%

Lời giải:

Đáp án: A

Mtb A = 2. 7,5 = 15

giả sử mãng cầu = 1mol ⇒ mB = mA = 15. 1 = 15 g ; nC2H4 : nH2 = 1:1

cơ mà Mtb B = 9. 2 = 18 ⇒ nB = 0,83 mol ⇒ nH2 pư = 1 – 0,83 = 0,167 mol

⇒ H = 0,176/0,5 .100% = 33,3%

Bài 10: Đun rét 20,16 lít tất cả hổn hợp khí X gồm C2H4 cùng H2 sử dụng Ni xúc tác thì chiếm được 13,44 lít các thành phần hỗn hợp khí Y. Mang lại Y lội thật chậm trễ qua bình đựng dung dịch Br2 dư thì thấy khối lượng bình tăng 2,8 gam. Hiệu suất phản ứng hidro hóa anken:

A. 40% B. 60% C. 65% D. 75%

Lời giải:

Đáp án: D

nX = 20,16/22,4 = 0,9 mol; nY = 13,44/22,4 = 0,6 mol; nH2 pư = 0,9 – 0,6 = 0,3 mol; nanken dư = 2,8/28 = 0,1 mol; nanken bđ = 0,1 + 0,3 = 0,4 mol ⇒ nH2 bđ = 0,5 mol ⇒ H = 0,3/0,4.100%=75%

Bài 11: mang đến H2 cùng 1 olefin rất có thể tích cân nhau qua Niken đun nóng ta được các thành phần hỗn hợp A. Biết tỉ khối tương đối của A so với H2 là 23,2. Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là 75%. Bí quyết phân tử olefin là

A. C2H4. B. C3H6. C. C4H8. D. C5H10.

Lời giải:

Đáp án: C

giả sử nanken = nH2 = 1 mol; mãng cầu = 2- 0,75 = 1,25 mol; Mđ = 23,2.2.1,25/2 = 14,5; 14.n + 2 = 2.14,5 ⇒ n = 4

Bài 12: 2,24 lít tất cả hổn hợp X bao gồm buta–1,3–đien cùng penta–1–3-đien (đktc) bao gồm thể tính năng hết tối đa bao nhiêu lít hỗn hợp brom 0,10 M ?

A. 2l B. 3l C.2,5l D.4l

Lời giải:

Đáp án: A

nBr2 = 2nX = 0,2 mol ⇒ VBr2 = 0,2/0,1 = 2 lít

Bài 13: hóa học nào dưới đây không yêu cầu là sản phẩm cộng giữa dung dịch brom với isopren (theo tỉ trọng mol 1:1) ?

A. CH2BrC(CH3)BrCH=CH2. B. CH2BrC(CH3)=CHCH2Br.

C. CH2BrCH=CHCH2CH2Br. D. CH2=C(CH3)CHBrCH2Br.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 14: Ankađien A + brom (dd) CH3C(CH3)BrCH=CHCH2Br. Vậy A là

A. 2-metylpenta-1,3-đien. B. 2-metylpenta-2,4-đien.

C. 4-metylpenta-1,3-đien. D. 2-metylbuta-1,3-đien.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 15: đến but-1-in phản ứng cộng với H2 (theo tỉ trọng mol 1:1 với xúc tác Pd/PbCO3) thu được sản phẩm hữu cơ có tên là:

A. Butan B. But-2-en C. But-1-en D. A cùng C hầu hết đúng.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 16: cho những chất cơ học :

CH2=CH–CH2–CH3 (M)

CH≡C–CH2–CH3 (N)

CH2=C=CH–CH3 (P)

CH2=CH–CH=CH2 (Q)

CH2=C(CH3)–CH3 (R)

Những hóa học cho cùng một mặt hàng cộng hiđro là:

A. M, N, P, Q B. M, N, R C. M, N, R D. Q, R

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 17: cho m gam propin công dụng với H2 dư (Ni, tº) nhận được (m + 8) gam thành phầm hữu cơ Y. Quý hiếm của m là:

A. 80 gam. B. 40 gam C. 160 gam D. 120 gam

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 18: mang lại 3,12 gam ankin X bội nghịch ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, tº), thu được tất cả hổn hợp Y chỉ tất cả hai hiđrocacbon. Cách làm phân tử của X là

A. C2H2. B. C5H8. C. C4H6. D. C3H4.

Lời giải:

Đáp án: A

nankin > 0,1 mol; MX 2H2

Bài 19: các thành phần hỗn hợp X tất cả C2H2 với H2 bao gồm cùng số mol. đem một lượng tất cả hổn hợp X đến qua hóa học xúc tác nung nóng, thu được các thành phần hỗn hợp Y bao gồm C2H4, C2H6, C2H2 cùng H2. Sục Y vào dung dịch brom (dư) thì cân nặng bình brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối đối với H2 là 8. Thể tích O2(đktc) cần để đốt cháy trọn vẹn hỗn hòa hợp Y là:

A. 33,6 lít. B. 22,4 lít. C. 44,8 lít. D. 26,88 lít.

Lời giải:

Đáp án: A

mX = 10,8 + 16.0,2 = 14 g

mX = mC2H2 + mH2 = 26x + 2x = 28x = 14 ⇒ x = 0,5 mol;

nO2 = 0,5nH2 + 2,5nC2H2 = 0,5 + 2,5.0,5 = 1,5 mol ⇒ V = 33,6 lít

Bài 20: Đun nóng các thành phần hỗn hợp khí bao gồm 0,06 mol C2H2 cùng 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được tất cả hổn hợp khí Y. Dẫn tổng thể hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng hỗn hợp brom (dư) thì còn lại 0,448 lít các thành phần hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là:

A. 1,04 gam. B. 1,64 gam. C.

Xem thêm: Words And Idioms 63: In A Spot On Là Gì, Nghĩa Của Từ Spot

1,20 gam. D. 1,32 gam

Lời giải:

Đáp án: D

mY = 0,06.26 + 0,04.2 = 1,64 g; mZ = 0,02.16 = 0,32 g; m↑ = mY – mZ = 1,64 – 0,32 = 1,32