Các hàm cơ bản trong Excel giúp bạn thực hiện những phép tính, giải pháp xử lý số liệu trong quy trình học tập và làm việc. Cùng nội dung bài viết điểm qua các hàm Excel cơ bản nhất, cùng khám phá nhé!


1Hàm giám sát Logic

1. Hàm SUM

Hàm SUM dùng để tính tổng toàn bộ các số trong hàng ô. Tức thị SUM có trách nhiệm tính tổng giá bán trị các số hoặc hàng số trong ô mà bạn muốn tính.

Bạn đang xem: Địa chỉ ô b3 nằm ở

Cú pháp:

=SUM(Number1,Number2,Number3)

Với:

Number1,Number2,Number3: là giá bán trị những số hạng nên tính tổng

Kết trái của hàm SUM là tổng các giá trị được chọn.

Ví dụ: =SUM(20,40,60) nghĩa là cộng các số hạng lại cùng nhau và mang lại ra hiệu quả 120.


*

*

2. Hàm MIN/MAX

Hàm MIN/MAX dùng làm tìm giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất/lớn độc nhất trong một vùng tài liệu hoặc trong cả bảng tính.

Cú pháp:

=MIN(Number1,Number2,...)

Với:

Number1,Number2: những giá trị đề nghị so sánh

Kết trái trả về giá bán trị nhỏ dại nhất vào vùng dữ liệu

Ví dụ: giá trị nhỏ dại nhất trong vùng tài liệu của ví dụ như này, ta có công thức =MIN(A2:C5) với nhận được hiệu quả 25 là giá bán trị bé dại nhất nên tìm.


*

Cú pháp:

=MAX(Number1,Number2,...)

Với:

Number1,Number2: những giá trị đề nghị so sánh

Kết trái trả về giá trị lớn số 1 trong vùng dữ liệu

Ví dụ: Tìm giá trị lớn số 1 trong vùng dữ liệu của lấy ví dụ này, ta có công thức =MAX(A2:C5) tác dụng đạt được là 89 là giá trị lớn số 1 cần tìm.


*

3. Hàm COUNT/COUNTA

Hàm COUNT dùng làm đếm số lượng ô bao gồm chứa số trong vùng dữ liệu.

Cú pháp:

=COUNT(Value1,...)

Với:

Value1,...: Tham chiếu ô hoặc phạm vi hy vọng đếm số

Ví dụ: Tìm số lượng mà cực hiếm trong ô của vùng tài liệu là số, ta có công thức mang đến ví dụ này là =COUNT(A2:C5). Hiệu quả đạt được là tổng số lượng ô tất cả chứa số.


*

- Hàm COUNTA dùng để làm đếm những ô ko trống trong một vùng dữ liệu nhất định.

Cú pháp:

=COUNTA(Value1,...)

Với:

Value1,...: Là phần đông ô đề xuất đếm hoặc một vùng nên đếm. Số ô tối đa hoàn toàn có thể đếm là 255 (với Excel trường đoản cú 2007 về sau) và tối đa 30 (với Excel trường đoản cú 2003 về trước)

Ví dụ: Đếm con số ký tự là số vào bảng mặt dưới, ta gồm công thức =COUNTA(A2:C5). Công dụng đạt được là con số ô tất cả chứa kí từ bỏ hoặc số.


4. Hàm ODD/EVEN

- Hàm ODD là hàm trả về số được thiết kế tròn lên số nguyên lẻ ngay gần nhất.

Cú pháp:

=ODD(Number)

Với

Number: cần phải có, là giá bán trị đề xuất làm tròn

Ví dụ: có tác dụng tròn số 4.6 cho số nguyên lẻ gần nhất nhận được tác dụng là 5.


- Hàm EVEN là hàm trả về số được thiết kế tròn lên số nguyên chẵn gần nhất.

Cú pháp:

=EVEN(Number)

Với:

Number: sẽ phải có, là giá trị nên làm tròn

Ví dụ: làm cho tròn 53.4 mang đến số nguyên chẵn gần nhất nhận được công dụng là 54.


5. Hàm AVERAGE

Hàm AVERAGE dùng làm tính trung bình cộng của một hàng số trong trang tính.

Cú pháp:

=AVERAGE(number1,number2,…)

Với:

number1 (Bắt buộc): Số vật dụng nhất, tham chiếu ô, hoặc phạm vi mà bạn có nhu cầu tính trung bình.

number2,... (Tùy chọn): các số, tham chiếu ô hoặc phạm vi bổ sung mà bạn muốn tính trung bình, về tối đa là 255.

Ví dụ: Tính lương trung bình theo thông tin bên dưới, ta gồm công thức =AVERAGE(C3:C8) với nhận được kết quả là giá trị trung bình của 6 tháng lương.


2Hàm đk Logic

1. Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF được dùng làm đếm ô thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại trong một vùng tài liệu được chọn.

Cú pháp:

=COUNTIF(range,criteria)

Với:

range: Vùng tài liệu cần đếm.


criteria: Điều kiện nhằm đếm.

Ví dụ: tất cả bảng những thống kê các món đồ và số lượng tồn như hình dưới.

Để những thống kê xem có bao nhiêu mặt hàng còn tồn bên trên 150 sản phẩm, nhập công thức:

=COUNTIF(C2:C11,">150")

Kết trái trả về cho thấy thêm có tổng số 8 mặt hàng còn tồn trên 150 sản phẩm.


2. Hàm IF

Hàm IF được dùng làm kiểm tra tài liệu có thỏa điều kiện người dùng đặt ra và trả về hiệu quả theo biểu thức ngắn gọn xúc tích đúng hoặc sai.

Cú pháp:

=IF(Logical_test;Value_if_true;Value_if_false)

Với:

Logical_test: Điều kiện.

Value_if_true: cực hiếm trả về nếu thỏa điều kiện

Value_if_false: giá trị trả về nếu không thỏa điều kiện.

Lưu ý: Nếu vứt trống Value_if_true với Value_if_false, nếu đk thỏa thì quý giá trả về đã là 0 và đk không thỏa thì quý hiếm trả về đang là FALSE.

Ví dụ: Xét học viên có qua môn với điều kiện:

- Điểm số từ bỏ 7 trở lên: Đạt

- Điểm số thấp rộng 7: không Đạt

Tại ô D2, ta có công thức: =IF(C2>=7,"Đạt","Không Đạt"), và được hiệu quả như hình mặt dưới.


3. Hàm SUMIF

Hàm SUMIF dùng để làm tính tổng những giá trị trong một phạm vi đáp ứng tiêu chí xác định.

Cú pháp:

=SUMIF(range,criteria,)

Với:

range: Phạm vi ô bạn muốn đánh giá chỉ theo tiêu chí

criteria: tiêu chuẩn ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm khẳng định sẽ cùng ở ô nào

sum_range: các ô thực tế để cộng nếu bạn có nhu cầu cộng những ô không phải là ô đã khẳng định trong đối số range. Nếu đối số sum_range bị quăng quật qua, Excel cộng những ô được xác minh trong đối số range.

Ví dụ: Tính tổng số màu sắc cam sinh hoạt cột A có số lượng lộ diện trong cột B, tất cả công thức =SUMIF(A1:A8,"cam",B1:B8)


3Hàm thực hiện trong văn bản

1. Hàm LEFT/RIGHT/MID

- Hàm LEFT dùng làm cắt chuỗi ký kết tự phía bên trái chuỗi văn bạn dạng mà người tiêu dùng chọn.

Cú pháp:

=LEFT(text,)

Với:

text: Chuỗi văn phiên bản chứa ký kết tự mà bạn muốn trích xuất

num_chars: Là số lượng ký tự nhưng mà hàm LEFT trích xuất

Ví dụ: trong bảng dưới đây, dùng hàm LEFT để tìm 3 ký tự đầu tiên tại ô B2. Nhập phương pháp =LEFT(B3,3), dìm Enter và được hiệu quả như hình.


- Hàm RIGHT dùng để tách chuỗi ký tự trường đoản cú bên đề nghị trong một dãy ký kết tự mà người tiêu dùng chọn.

Cú pháp:

=RIGHT(text,)

Với:

text: Chuỗi văn bạn dạng chứa ký tự mà bạn có nhu cầu trích xuất

num_chars: Là số lượng ký tự mà lại hàm RIGHT trích xuất

Ví dụ: vào bảng bên dưới đây, dùng hàm RIGHT để tìm 7 cam kết tự cuối tại ô B2. Nhập phương pháp =RIGHT(B3,7), nhấn Enter và được công dụng như hình.


- Hàm MID trả về một số lượng ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản, bắt đầu từ vị trí bởi bạn chỉ định và dựa vào số lượng ký tự vì bạn chỉ định.

Cú pháp:

=MID(text, start_num, num_chars)

Với:

text: Chuỗi văn bản có chứa các ký tự muốn trích xuất.

start_num: Ví trí của ký tự thứ nhất mà bạn muốn trích xuất vào văn bản

num_chars: Bắt buộc so với mid. Chỉ rõ số ký tự mà bạn muốn hàm MID trả về từ văn bản.

Ví dụ: vào bảng dưới đây, cần sử dụng hàm MID nhằm tìm 7 cam kết tự trên ô B2 bước đầu từ vị trí thứ 3. Nhập công thức =LEFT(B3,3,7), nhấn Enter và được công dụng "ạm Văn "


2. Hàm LEN

Hàm LEN dùng để đếm ký kết tự trong một chuỗi hoặc một ô cất chuỗi ký kết tự và bao gồm cả khoảng tầm trắng.

Cú pháp:

=LEN(chuỗi ký kết tự)

hoặc

=LEN(ô cất chuỗi cam kết tự)

Ví dụ: Trong lấy ví dụ ta triển khai đếm ô A1 đang cất chuỗi ký kết tự "Điện vật dụng XANH"


3. Hàm CONCAT

Hàm CONCAT dùng làm nối nhị hay những chuỗi văn phiên bản thành một chuỗi văn bản.

Cú pháp:

=IF(Logical_test;Value_if_true;Value_if_false)

Với:

Logical_test: Điều kiện.

Value_if_true: quý giá trả về giả dụ thỏa điều kiện

Value_if_false: quý hiếm trả về nếu không thỏa điều kiện.

Lưu ý: Nếu vứt trống Value_if_trueValue_if_false, nếu điều kiện thỏa thì giá trị trả về sẽ là 0 và điều kiện không thỏa thì giá trị trả về vẫn là FALSE.

Ví dụ:

=CONCAT("Điện"," ","máy"," ","XANH"," ","Xin"," ","Cám"," ","ơn.") vẫn trả về "Điện thứ XANH Xin Cám ơn."

4Hàm ngày tháng

1. Hàm NOW

Hàm NOW dùng để hiển thị ngày và thời hạn hiện trên trên khối hệ thống của bạn, hoặc muốn đo lường và thống kê giá trị dựa vào ngày và thời hạn hiện tại và update lại mỗi khi bạn mở lại trang tính.

Cú pháp:

=NOW()

Ví dụ:

=NOW() : Trả về ngày và thời gian hiện tại trên khối hệ thống của bạn.

=NOW()+7: Trả về ngày và thời hạn 7 ngày vào tương lai

2. Hàm DATE

Hàm DATE trả về công dụng số đến ngày nỗ lực thể.

Cú pháp:

=DATE(Year,Month,Day)

Với:

Year: chỉ năm. Excel diễn giải đối số thời gian theo khối hệ thống ngày được cấu hình thiết lập trên máy tính của bạn.

Month: chỉ tháng. Một vài nguyên thay mặt cho mon trong năm, từ thời điểm tháng 1 cho tháng 12.

Day: chỉ ngày. Một số nguyên dương ứng cùng với ngày vào tháng.

Ví dụ: =DATE(2015,5,20) trả về công dụng ngày đôi mươi tháng 5 năm 2015.

5Hàm tra cứu vớt dữ liệu

1. Hàm VLOOKUP

- Hàm VLOOKUP là hàm được thực hiện khi buộc phải dò tìm dữ liệu trong một bảng, một phạm vi theo hàng dọc với trả về dữ liệu tương ứng theo mặt hàng ngang.

Cú pháp:

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_ num, Range_lookup)

Với:

Lookup_value: giá chỉ trị đề nghị dò tìm, rất có thể điền cực hiếm trực tiếp hoặc tham chiếu cho tới một ô trong bảng tính.

Table_array: Bảng số lượng giới hạn để dò tìm.

Col_index_num: Số trang bị tự của cột lấy tài liệu trong bảng bắt buộc dò tìm, tính từ bỏ trái qua phải.

Range_lookup: tìm kiếm kiếm đúng chuẩn hay kiếm tìm kiếm tương đối với bảng giới hạn, nếu bỏ qua thì mang định là 1.

Nếu Range_lookup = 1 (TRUE): dò tìm kiếm tương đối.Nếu Range_lookup = 0 (FALSE): dò tìm bao gồm xác.

Ví dụ: xác định mức phụ cấp cho nhân viên. Trên ô E4, chúng ta điền công thức: =VLOOKUP(D4,$H$3:$I$8,2,0)

Giải thích phương pháp (theo thứ tự các đối số trong cách làm từ trái sang):

Dấu $ được thực hiện để cố định các dòng, các cột của bảng 2 khi bạn copy công thức sang các ô khác.2 là số đồ vật tự của cột dữ liệu.Range_lookup = 0 (FALSE) nhằm dò tìm chủ yếu xác.


2. Hàm INDEX

Hàm INDEX là hàm cho tác dụng trả về là một giá trị hoặc tham chiếu tới một quý giá trong bảng hoặc một phạm vi độc nhất định.

Cú pháp:=INDEX(array, row_num, column_num)

Với:

array: Phạm vi ô hoặc một hằng số mảng. Ví như mảng chỉ đựng một mặt hàng hoặc cột thì row_num hoặc column_num khớp ứng là tùy chọn. Nếu mảng có nhiều hàng cùng nhiều hơn một cột mà các bạn chỉ khai báo một trong các 2 đối số row_num hoặc column_num, hàm sẽ trả về một mảng của cục bộ hàng hoặc cột trong mảng.

row_num: sản phẩm tự của hàng trong mảng đựng giá trị trả về. Đây là đối số bắt buộc phải có, trừ khi bạn khai báo column_num. Nếu bỏ qua row_num, bạn cần phải khai báo column_num.

column_num: máy tự của cột vào mảng cất giá trị trả về. Nếu làm lơ column_num, bạn phải khai báo row_num.

Ví dụ: Bây giờ, trả sử bạn phải tìm giá trị của thành phần ở dòng thứ 4, cột thứ một trong mảng. Mảng tại chỗ này gồm 10 loại và 4 cột (có showroom là B4:E13). Bạn nhập công thức: =INDEX(B4:E13,4,1)

Giải thích công thức (theo máy tự những đối số trong cách làm từ trái sang):

B4:E13 là mảng đựng giá trị đề xuất trả về.4 là số trang bị tự của mặt hàng trong mảng đựng giá trị yêu cầu trả về.1 là số sản phẩm công nghệ tự của cột vào mảng cất giá trị nên trả về.

Sau lúc nhập xong, các bạn nhấn Enter. Kết quả trả về vẫn như hình dưới.


3. Hàm MATCH

Hàm MATCH là hàm tìm kiếm, xác xác định trí tương đối của một quý giá trong một mảng hoặc một ô.

Cú pháp:

=Match(Lookup_value, Lookup_array, Match_type)

Với:

- Lookup_value: giá trị mà bạn có nhu cầu tìm kiếm.

- Lookup_array: Mảng hoặc dải ô bạn muốn xác xác định trí của Lookup_value. Vùng dữ liệu mà các bạn chọn chỉ có thể có độc nhất vô nhị 1 sản phẩm hoặc 1 cột.

- Match_type: xác định kiểu khớp là -1; 0 cùng 1.

Kiểu khớp là 0: Trả về vị trí kha khá của cực hiếm trong trường hòa hợp vùng dữ liệu không được sắp xếp.Kiểu khớp là 1: Trả về địa chỉ của giá bán trị lớn nhất nhưng bé dại hơn hoặc bằng giá trị phải tìm. đưa sử vùng tài liệu được sắp xếp theo lắp thêm tự tăng dần.Kiểu khớp là -1: Trả về địa điểm của giá trị nhỏ nhất nhưng to hơn hoặc bằng giá trị đề xuất tìm. Giả sử vùng tài liệu được sắp xếp theo thiết bị tự sút dần.

Ví dụ: Dưới đây là hồ sơ thi tuyển của các học sinh và bạn có nhu cầu tìm địa chỉ của học sinh Lâm Thiên Trang.Tại ô G3 ta triển khai công thức: =MATCH(G1,A2:A9,0)


4. Hàm HLOOKUP

Hàm HLOOKUP là hàm search kiếm một cực hiếm trên dòng thứ nhất của bảng tham chiếu cùng cho công dụng tương ứng trong chiếc chỉ định.

Cú pháp:

=HLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Row_index_Num,Range_lookup)

Với:

Lookup_value: giá bán trị so sánh với dòng trước tiên của bảng tham chiếu để mang được giá trị đề xuất tìm.

Table_array: là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, không lấy cột tiêu đề.

Row_index_Num: Số lắp thêm tự chiếc chứa giá trị bắt buộc lấy của bảng tham chiếu (theo sản phẩm tự từ bên trên xuống bên dưới và bắt đầu từ số 1).

Range_lookup: giải pháp tìm tìm trên bảng tham chiếu.

"+ 0": Dòng đầu tiên của bảng tham chiếu không sắp xếp."+ 1": dòng đầu tiên của bảng tham chiếu đã thu xếp theo chiều tăng dần (ngầm định).

Xem thêm: Ý Nghĩa Màu Xanh Dương Trong Tình Yêu Và Cuộc Sống, Ý Nghĩa Các Màu Sắc Trong Tình Yêu Và Cuộc Sống

Ví dụ: Ta buộc phải xếp loại học viên trong Bảng 1 (B3:D8) cùng với dữ khiếu nại ở Bảng 2 (B11:F12), trên D4 ta có: =HLOOKUP(C4,$B$11:$F$12,2,1). Hàm HLOOKUP đã dò tìm điểm số sinh sống ô C4 trong Bảng 2 trường đoản cú trái qua phải. Lúc tìm thấy quý giá gần bằng, nó đã trả về công dụng xếp loại tương xứng nằm ở mặt hàng 2.


Mời chúng ta tham khảo một trong những phần mượt Microsoft đang sale tại Điện sản phẩm XANH

Điện lắp thêm XANH đã giới thiệu cho chính mình một số hàm cơ bạn dạng trong Excel, mong rằng những thông tin trên hoàn toàn có thể giúp ích mang lại bạn. Chúc bạn thành công xuất sắc và nếu gồm góp ý, xin bạn hãy comment dưới để bọn họ cùng hội đàm nhé!