toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hạt nhân (_4^10Be) có khối lượng 10,0135 u. Khối lượng của nơtrôn mn = 1,0087 u, khối lượng của prôtôn mp = 1,0073 u, 1 u = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân (_4^9Be) là

A.0,6321 MeV.

Bạn đang xem: Hạt nhân be có khối lượng 10 0135u

B.63,2152 MeV.

C.6,3215 MeV.

D.632,1531 MeV.


*

Năng lượng link riêng của hạt nhân

(W_lkr= fracW_lkA = frac(Zm_p+(A-Z)m_n-m_Be)c^2A)

( = frac0,0679.93110= 6,3215MeV.)


*

Hạt nhân  B 4 10 e  có cân nặng 10,0135 u. Cân nặng của nơtron  m n = 1,0087 u, trọng lượng của prôtôn  m p. = 1,0073 u, 1u = 931 MeV/ c 2 . Tính tích điện liên kết và tích điện liên kết riêng của phân tử nhân  B 4 10 e


Độ hụt khối của phân tử nhân  B 4 10 e

4 m p + 6 m n - mBe = 4.1,0073 u + 6.1,0087 u - 10,0135 u = 0,0679 u

Năng lượng links của hạt nhân B 4 10 e là 0,0679.931 = 63,215 MeV

Năng lượng links riêng của hạt nhân B 4 10 e là :

63,215/10 = 6,3215 MeV/ nuclôn


Hạt nhân 4 10 B e có cân nặng 10,0135u. Cân nặng của nơtrôn (nơtron) m n = 1 , 0087 u , khối lượng của prôtôn (prôton) m p = 1 , 0073 u , l u = 931 M e V / c 2 . tích điện liên kết riêng của hạt nhân 4 10 B e là

A. 0,6321 MeV

B. 63,2152 MeV

C. 6,3215 MeV

D. 632,1531 MeV


Hạt nhân Be 4 10  có khối lượng 10,0135 u. Trọng lượng của notron m n = 1,0087 u, khối lượng proton m phường = 1,0073u, 1 u = 931,5 M e V / c 2 . Tích điện liên kết riêng biệt của hạt nhân Be 4 10 là

A. 6,06 MeV

B. 6,32 MeV

C. 63,2 MeV

D. 0,632 MeV


Hạt nhân Be 4 10  có cân nặng 10,0135u. Khối lượng của nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, khối lượng của prôtôn (prôton) mP = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2. Tích điện liên kết riêng rẽ của phân tử nhân là

A. 63,215MeV/nuclon

B. 632,153 MeV/nuclon

C. 0,632 MeV/nuclon

D. 6,3215 MeV/nuclon


Hạt nhân B 4 10 e có khối lượng 10,0135u. Cân nặng của nơtrôn (nơtron) m n = 1,0087u, cân nặng của prôtôn (prôton) mP = 1,0073u, 1u = 931 MeV/ c 2 . Tích điện liên kết riêng biệt của phân tử nhân là

A. 63,215MeV/nuclon

B. 632,153 MeV/nuclon

C. 0,632 MeV/nuclon

D. 6,3215 MeV/nuclon


Đáp án D

Phương pháp: áp dụng công thức tính năng lượng liên kết riêng: 

W l k = . C 2

Năng lượng links của phân tử nhân Be:  W l k = (4. M p. + 6.mn – m B e ). C 2  = 63,2149 (MeV)


Cho cân nặng của prôtôn; nơtron; A 18 40 r ; L 3 6 i   lượt là: 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 6,0145 u cùng 1 u = 931 , 5 M e V / c 2 . So với tích điện liên kết riêng biệt của hạt nhân  thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân .

A. Lớn rộng một lượng là 5,20 MeV/nuclon. 

B. Lớn hơn một lượng là 3,42 MeV/nuclon.

C.Nhỏ hơn môt lượng là 3,42 MeV/nuclon. 

D. Nhỏ rộng một lượng là 5,20 MeV/nuclon.


Cho cân nặng của prôtôn; nơtron; A 18 40 r ; của L 3 6 i thứu tự là: 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 6,0145 u; 1 u = 931,5 MeV/c2. So với tích điện liên kết riêng rẽ của hạt nhân  L 3 6 i thì năng lượng liên kết riêng rẽ của hạt nhân  A 18 40 r

A. lớn hơn một lượng là 5,20 MeV.

B. lớn hơn một lượng là 3,42 MeV.

C. nhỏ rộng một lượng là 3,42 MeV.

D. Nhỏ dại hơn một lượng là 5,20 MeV.


Hạt nhân B 4 10 e có trọng lượng 10,0135u. Khối lượng của nơtrôn (nơtron) m n = 1 ٫ 0087 u , cân nặng của prôtôn (prôton) m p. = 1 ٫ 0073 u , 1u = 931 M e V / c 2 . Năng lượng liên kết riêng biệt của hạt nhân B 4 10 e  là

A. 0,6321 MeV.

B. 63,2152 MeV.

C. 6,3215 MeV.

Xem thêm: Trình Bày Suy Nghĩ Của Em Về Lòng Dũng Cảm, Top 11 Bài Nghị Luận Về Lòng Dũng Cảm Siêu Hay

D. 632,1531 MeV.


Cho khối lượng của prôtôn; nơtron; A 18 40 r ; L 3 6 i  lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 6,0145 u cùng 1 u = 931,5 M e V / c 2 . So với tích điện liên kết riêng biệt của phân tử nhân L 3 6 i thì năng lượng liên kết riêng rẽ của phân tử nhân A 18 40 r