C1: Có hiện tượng lạ gì xảy ra với giọt nước màu trong ống thuỷ tinh, khi bàn tay áp vào bình cầu?

 Hiện tượng này chứng minh thể tích không khí trong bình đổi khác thế làm sao ?

Tại sao thể tích bầu không khí trong bình ước lại tăng lên khi ta áp nhì bàn tay nóng vào bình ?

C2: lúc ta thôi không áp tay vào bình cầu, có hiện tượng kỳ lạ gì xẩy ra với giọt nước màu sắc trong ống thuỷ tinh?

Hiện tượng này minh chứng thể tích không gian trong bình thay đổi thế như thế nào ?

C4: lý do thể tích bầu không khí trong bình lại giảm xuống khi ta thôi áp nhì bàn tay vào bình cầu ?

 
Bạn đang xem: Vật lý lớp 6 bài 20

*
Bạn sẽ xem tài liệu "Bài giảng thứ lý Lớp 6 - bài xích 20: Sự nở vị nhiệt của chất khí", để thiết lập tài liệu cội về máy bạn click vào nút DOWNLOAD làm việc trên

Bài 20: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ1. Thí nghiệm:A. Biện pháp thí nghiệm:Nút cao su.Cốc nước màu.Bình mong thủy tinh.Ống thủy tinh.B. Triển khai Thí nghiệmBöôùc1: Caém moät oáng thuûy tinh nhoû xuyeân qua nuùt cao su cuûa moät bình caàu.Böôùc 2: Nhuùng moät ñaàu oáng vaøo coác nöôùc maøu. Duøng ngoùn tay bòt chaët ñaàu coøn laïi roài ruùt oáng ra khoûi coác làm thế nào để cho coøn moät gioït nöôùc maøu vào oáng.Böôùc 3: Laép chaët nuùt cao su thiên nhiên coù gaén oáng thuûy tinh vôùi gioït nöôùc maøu vaøo bình caàu, ñeå nhoát moät löôïng khí trong bình.1. Thực hiện Thí nghiệmBöôùc 4: Xaùt nhì baøn tay vaøo nhau mang lại noùng leân, roài aùp chaët vaøo bình caàu. - quan lại saùt hieän töôïng xaûy ra vôùi gioït nöôùc maøu vaø traû lôøi caâu hoûi C1, C2 (SGK)B. Triển khai Thí nghiệm2. Trả lời thắc mắc C1: Có hiện tượng gì xảy ra với giọt nước màu trong ống thuỷ tinh, lúc bàn tay áp vào trong bình cầu? hiện tượng này minh chứng thể tích không gian trong bình chuyển đổi thế nào ? C3: lý do thể tích không khí trong bình cầu lại tăng thêm khi ta áp nhị bàn tay nóng vào trong bình ?C4: tại sao thể tích bầu không khí trong bình lại giảm sút khi ta thôi áp nhị bàn tay vào trong bình cầu ? C2: lúc ta thôi không áp tay vào trong bình cầu, có hiện tượng lạ gì xẩy ra với giọt nước màu trong ống thuỷ tinh? hiện tượng kỳ lạ này chứng tỏ thể tích không khí trong bình chuyển đổi thế nào ? 3. đúc rút kết luận:C6: a) Thể tích khí trong bình (1) . . . . Khi khí rét lên. B) Thể tích khí trong bình sút khi khí (2) . . . . . . Lạnh lên, rét mướt đităng, giảmnhiều hơn, không nhiều hơnChọn từ tương thích trong size điền vào địa điểm trống của các câu sau:Chất khí hóa học lỏngChất rắnKhông khí:183cm3Rượu: 58cm3Nhôm: 3.45cm3Hơi nước: 183cm3Dầu hoả: 55cm3Đồng :2.55cm3Khí oxi: 183cm3Thuỷ ngân:9cm3Sắt : 1.80cm3C5 Haõy ñoïc baûng 20.1 ghi ñoä taêng theå tích cuûa 1000 cm3 (1 lít) moät soá chaát, khi nhieät ñoä cuûa noù taêng theâm 500C vaø ruùt ra nhaän xeùt. 3. đúc kết kết luận:C6: a) Thể tích khí vào bình tăng lúc khí nóng lên. B) Thể tích khí vào bình bớt khi khí lạnh điChọn từ thích hợp trong form điền vào chỗ trống của các câu sau: c) những chất khí khác biệt nở bởi nhiệt..................

Xem thêm: Chuyển Đổi Đuôi Từ Word Sang Pdf Trực Tuyến Và Miễn Phí, ChuyểN đổI Word Sang Pdf

D) hóa học khí nở bởi vì nhiệt ......................chất lỏng..................chất rắngiống nhau nhiều hơn nhiều hơn Ngày 21 mon 11 năm 1783, hai anh em kĩ sư người Pháp Mông gô phi ê (Montgolfier) nhờ sử dụng khí lạnh đã có tác dụng quả khí cầu đầu tiên của loài fan bay lên không trung.ĐÈN TRỜI cất cánh CAO NHỜ KHÍ NÓNGCẩn thận không khéo dẫn đến hỏa hoạn.an toaøn lúc söû duïng ga ñeå ñun noùngC7: tại sao quả nhẵn bàn đang bị bẹp lúc nhúng vào nước nóng lại rất có thể phồng lên?4 . Vận dụngBT: vị sao xe đạp điện thường nổ lốp vào mùa hè? Em hãy nêu phần đông điểm như thể nhau và không giống nhau về sự nở bởi nhiệt của chất khí, chất lỏng, hóa học rắn? ChấtGiốngKhác nhauChất khíChất lỏngChất rắnNở ra khi nóng lên, co hẹp khi lanh đi- hóa học khí như là nhau nở ra vì giống nhau- chất rắn, hóa học lỏng không giống nhau nở ra vì nhiệt không giống nhau.- chất khí nở ra vì chưng nhiệt nhiều hơn nữa chất lỏng, chất lỏng nở ra vày nhiệt nhiều hơn chất rắn.HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Về xong xuôi các câu C với học ở trong ghi nhớ  Làm bài bác tập từ bài xích 20.3 bài xích 20.12 /63,64 SBT Đọc phần rất có thể em chưa chắc chắn . chuẩn bị “ một số trong những ứng dụng của sự nở bởi nhiệt ”